Get Adobe Flash player
Bendruomenė Projektai Trečias projektas

 

PARAMOS PARAIŠKA

PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITĮ „NACIONALINIS KAIMO TINKLAS“


Projekto aprašas

Trumpa projekto santrauka

Trumpas projekto esmės aprašymas

Liaudies dainos-kolektyvinė kūryba, nerašytinė forma, kai dainos sklinda iš lūpų į lūpas. Kiekvieno regiono dainos atspindi tik tos gyvenvietės gyventojų buitį, tik jiems būdingus charakterio bruožus ir pan. Šio projekto pagrindinis tikslas – surinkti dainas iš Vingininkų kaimo žmonių bei išleisti Vingininkų kaimo liaudies dainų lankstinuką, taip išsaugojant ateinančioms kartoms Vingininkų kaimo liaudies dainų paveldą. Projekto vykdymo metu bus suorganizuota konferencija „Auginkime bendruomeniškumą“, kurio metu kaimo gyventojai dainuos surinktas dainas. Gros kaimo kapela. Šio renginio metu bus pristatytas išleistas lankstinukas, su dainomis bei pristatyta apie Vingininkų kaimo istoriją, bendruomenės veiklą. Taip pat bus apdovanoti labiausiai prie dainų rinkimo prisidėję ar kitaip kaimui nusipelnę kaimo gyventojai. Lankstinukas bus išleistas dvejomis kalbomis, kad išsibarstę kaimo gyventojai galėtų kaimą garsinti ir už Lietuvos ribų. Į renginį bus pakviesti ir svečiai iš kitų bendruomenių. Konferenciją planuojama, organizuoti vasaros metu Vingininkų k. Numatomas konferencijų dalyvių skaičius apie 50 žmonių.

 

Visa informacija būtų talpinama Vingininkų kaimo bendruomenės internetinėje svetainėje bei rajoninėje spaudoje. Vingininkų kaimo bendruomenė, užtikrina, kad sukurta interneto svetainė veiks ilgiau nei dvejus metus ir viešins ne tik Vingininkų kaimo bendruomenės veiklą, bet ir Tinklo veiklą (sukurtoje interneto svetainėje bus Tinklo reklaminė juosta, skelbti kaimo bendruomenės ryšio duomenis, kaimo bendruomenės įstatus ar kitus steigimo dokumentus, informaciją apie Vingininkų kaimo bendruomenės veiklą (pvz., kaimo bendruomenės veiklos istorija, įgyvendinti projektai ir pan.), aktualią informaciją apie planuojamus įgyvendinti projektus, naudingas nuorodas).

 

Vingininkų kaimo bendruomenė priklauso VI “Leader ir bendruomeniškumo skatinimo” komitetui. “Auginkime bendruomeniškumą” projektas aptitinką šiuos prioritetus:

1. Bendruomeniškumo skatinimas (projektas suburs vietinei veiklai pristatant liaudies dainas, kaimo gyventojai integruotis į visuomenę per IT);
2. Jaunimo iniciatyvų kaimo vietovėse skatinimas (į konferenciją įtrauksim ir jaunimą, kad dainuotų liaudiškas dainas).

(trumpai, 3–5 sakiniais, aprašoma projekto esmė, projekte numatyta vykdyti veikla. Taip pat aprašoma ir pagrindžiama, kokiems Tinklo komiteto, kuriam priklauso Tinklo narys, prioritetams atitinka projekte numatytos vykdyti veiklos).

Projekto tikslai:

Kaimo tinklo tikslas - sujungti su Programos ir kitų kaimo plėtros, žemės ūkio, maisto ūkio tikslų įgyvendinimu susijusias žemės ūkio ir kaimo nevyriausybines organizacijas, valstybės institucijas ir įstaigas, ir taip padėti užtikrinti tinkamą Programos įgyvendinimą ir siekti darnios žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros. Šis projektas atitinka šios srities tikslą, nes projekto metu bus tikslas:

  1. 1)Surinkti ir užrašyti senas – tautines dainas.
  2. 2)Suorganizuoti konferenciją „Auginkime bendruomeniškumą“, kurio metu būtų dainuojamos iš vyresniųjų kaimo gyventojų surinktos dainos;
  3. 3)Parengti lankstinuką, kuriame atsispindėtų Vingininkų kaimo kultūros puoselėjimas – dainų rinktinė, kaimo istorijos savitumas ir pan.;
  4. 4)Naujos interneto svetainės projektavimas ir kūrimas.

(trumpai, 1–3 sakiniais, aprašomi projekto tikslai, taip pat aprašoma, kaip projekto tikslai atitiks priemonės veiklos srities tikslą)

 Projekto poreikio aprašymas

Šiandieninis gyvenimas, migracija, jaunų žmonių kėlimasis gyventi į miestus kelia grėsmę etninei kultūrai – niveliuojasi tradicijos ir papročiai, nyksta etnografinių regionų skirtumai. Sparčios kaimo žmonių senėjimo tendencijos gesina etninės kultūros židinius, nyksta autentiška bendruomenė bei tai, ką ji sukūrė per daugelį šimtmečių. Naujai besikurianti bendruomenė kaime vis sunkiau perima senąsias tradicijas. Kažkada iš lūpų į lūpas keliavusios tautinės dainos nyksta. Todėl šis projektas puiki galimybė surinkti ir išsaugoti autentiškas Vingininkų kaimo bendruomenės dainas, taip išsaugojant kultūrinį kaimo paveldą bei praplečiant jo istoriją. „Auginkime bendruomeniškumą“ projektas padėtų pritraukti ir sudominti jaunąją Vingininkų kaimo kartą ir kaimo svečius tautine muzika. Taip būtų užtikrinamas nacionalinių tradicijų tęstinumas, gyventojų integracija į kaimo gyvenimą.

(poreikis vykdyti pasirinktą veiklą, tikslinės grupės ir jų poreikiai, priežastys, kodėl projektas reikalingas, kam skirtas, pridedamas kvietimas bendradarbiauti/ dalyvauti renginyje, kokie siekiami įgyvendinimo rezultatai ir kita svarbi informacija)

 Terminai:

Numatoma projekto pabaiga 2012-08-01